Termopokladnipasky.cz 0
Registrace
Přihlášení

Váš e-mail:

Vše heslo:

Neplatné přihlášení

Nemáte účet? Registrujte se!

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na kupní smlouvy uzavřené mezi společností

Novum Global, a.s., se sídlem Praha 10, 28. pluku 483/11, PSČ 10100
IČ: 14893126
DIČ: CZ14893126
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3276
Adresa pro doručování: Novum Global, a.s., 28. pluku 483/11, 101 00, Praha 10
Telefonní číslo: +420 267 997 111
Kontaktní e-mail: objednavky@novumglobal.cz
jako prodávajícím
a podnikatelem či právnickou osobou
jako kupujícím
(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“) 

Doprava: v sekci košík volí kupující způsob dopravy a to buď zdarma osobním odběrem, nebo zasláním na dobírku  za 190Kč / v případě nákupu v hodnotě nad 3500kč je doprava zdarma.

Platba: v sekci košík volí kupují způsob platby a to buď hotově při osobním odběru (Praha, Brno, Opava), nebo na dobírku při zaslání zboží kurýrní službou.

1. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní www.termopokladnipasky.cz (dále jen „webové rozhraní“), telefonicky nebo e-mailem (dále společně jen jako „prostřednictvím prostředků komunikace na dálku“), případně osobně. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jejichž účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem pro reklamaci zboží (umístěném na webových stránkách společnosti Novum Global), Podmínkami užití webového rozhraní na stránkách společnosti (umístěným na webových stránkách společnosti Novum Global) a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. Poskytování služeb prodávajícího se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb na stránkách společnosti (umístěných na webových stránkách společnosti Novum Global). V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 3. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.
 4. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby.
 5. Zasláním/ učiněním objednávky, případně podpisem smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

2. Objednávka a uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

 1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Součástí nabídky zboží mohou být i servisní služby, jejichž popis lze nalézt na webovém rozhraní nebo v popisu zboží. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím. Kupující provádí objednávku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, případně osobně.
 2. Pro uzavření smlouvy prostřednictvím webového rozhraní podle těchto obchodních podmínek musí mít kupující na webovém rozhraní zřízen uživatelský účet v souladu s Podmínkami užití webového rozhraní (na webových stránkách společnosti Novum Global).
 3. Ještě před podáním objednávky může kupující podat poptávku zboží prostřednictvím formuláře dostupného na webovém rozhraní. Na základě poptávky kupujícího zašle prodávající kupujícímu cenovou nabídku, informace o dostupnosti a další informace týkající se zboží a způsobů platby. V případě, že kupující s nabídkou souhlasí, zboží objedná. Veškeré objednávky odeslané kupujícím a přijaté prodávajícím jsou závazné.
 4. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy,  kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
 5. Pro podání objednávky je kupující povinen zadat platné identifikační číslo. Pokud identifikační číslo nelze do objednávkového formuláře zadat, je kupující povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail prodávajícího.
 6. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.
 7. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena nebo kupující převezme objednané zboží (podle toho, co nastane dříve).
 8. Zrušení či změny závazné objednávky jsou možné pouze po dohodě s prodávajícím. Na zrušení či změnu objednávky nemá kupující nárok.
 9. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.

3. Platební podmínky

 1. Kupující platí kupní cenu za zboží prodávajícímu v hotovosti, kdy cena je splatná při převzetí zboží a to na dobírku.   
 2. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč). 

4. Způsob a cena dopravy 

 1. Místem dodání zboží je adresa určení uvedená v objednávce či v kontaktním formuláři. Preferovaným způsobem dopravy zboží z hlediska výhod pro kupujícího je přepravní služba zvolená prodávajícím. Cena za dopravu je stanovena v objednacím formuláři. Osobní odběr zboží není možný. 

5. Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží apod, pokud povaha zboží takové doklady vyžaduje. Doklady jsou poskytovány v českém jazyce.
 2. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky reklamace plynoucí z porušeného obalu zboží.
 3. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.
 4. Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

6. Registrace zákazníka – uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží kupujícím též bez registrace.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

7. Odstoupení od smlouvy

 1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím. Odstoupí-li prodávající od této smlouvy z důvodu porušení povinností kupujícím, náleží mu storno poplatek  ve výši 50 % hodnoty zboží.
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.
 3. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.
 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 5. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.

8. Práva z vadného plnění

 1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem prodávajícího pro reklamaci zboží (umístěným na webových stránkách společnosti Novum Global).
 2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené zbožím na základě jeho neodborné manipulace kupujícím.
 3. V případě dovození odpovědnosti prodávajícího za škodu je tímto sjednáno, že náhrada škody je omezena do výše kupní ceny zboží.

9. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

 1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:
  • uchovávat jako důvěrné;
  • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
  • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
  • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

10. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000Sb.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).
 2. Případné spory ze smlouvy se řídí smlouvou a Obchodními podmínkami Novum Global.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17. 3. 2017.